Havaristen

Bærekraft

Havaristen tar bærekraft på alvor

Miko Trading og Havaristen tar bærekraft på alvor. Vårt mål er å bidra til et bærekraftig samfunn gjennom å redde og forlenge levetiden til skadete og ukurante varer. Dette gir en rekke vinn-vinn effekter fordi det er:

  • ansvarlig samfunnsøkonomisk.
  • bra for klima og miljø.
  • en fordel for våre kunder som får tilgang til gode produkter og til gode priser.
  • grunnlag for en bærekraftig og lønnsom virksomhet.

Miko Trading og Havaristen gir nytt liv til varer som ellers hadde blitt kastet. Vi måler vår suksess på hvor mange varer vi klarer å gi et forlenget liv. Dette kan være varer fra et forsikringsoppgjør, varer som nærmer seg utløpsdato, varer som har en «skjønnhetsfeil» eller varer som av andre årsaker ikke vurderes som egnet til å selges som ordinære varer av butikker, grossister eller produsenter.

På denne måten reduserer vi svinn, og bidrar samtidig til å endre «bruk og kast» – mentaliteten vårt samfunn lenge har vært preget av. Vi jobber også med å gjøre våre kunder mer opplyste og bevisste på at de handler bærekraftig. I en tid med knapphet på ressurser og med rovdrift på planeten, er vår ambisjon å være best i klassen og samtidig bidra til å løse andre virksomheters bærekraftutfordringer gjennom et samarbeid med Miko Trading og Havaristen. Sammen kan vi sette fart på sirkulærøkonomien.

Havaristen støtter FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles agenda for en bærekraftig utvikling som gjør det mulig med fortsatt velstandsøkning basert på økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftige prinsipper.
Vi ønsker derfor aktivt å støtte FNs bærekraftsmål og har valgt å implementere disse i selskapets strategi.

Alle bærekraftsmålene er i seg selv viktige, og skal verden lykkes med de globale målsetningene, må de sees i sammenheng. Forskjellige virksomheter vil ha ulike forutsetninger for å kunne påvirke de enkelte målene. Miko Trading og Havaristen har gjennomført en grundig analyse av bærekraftsmålene og hvordan vi som virksomhet kan påvirke disse. Basert på vår historie og våre ambisjoner for videreutvikling av virksomheten har vi identifisert fire mål hvor vi har en særlig stor påvirkning og hvor vi kan gjøre en forskjell.

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Miko Trading og Havaristen er på lag med alt og alle som faller utenfor samfunnets ofte snevre kriterier for egenhet. Det ligger i vårt DNA å gi mennesker en ny sjanse til mestring og fornyet (selv)tillit ved å komme seg tilbake i arbeid. Vi ønsker derfor aktivt å bidra til et mest mulig inkluderende, mangfoldig og anstendig arbeidsmiljø som grunnlag for selskapets videre vekst. Det er viktig for den enkelte, fundamentalt for oss, og en god investering på vegne av samfunnet.

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

I 2020 vil Miko Trading og Havaristen omsette skadde og «ukurante varer» for over 150 MNOK gjennom våre etablerte kanaler. Basert på et livsløpsperspektiv bidrar dette til betydelige reduserte klimautslipp. Vår virksomhet er ikke bare klimanøytral, men øker sitt positive bidrag i takt med veksten i omsetning. Vi ønsker sammen med våre samarbeidspartnere å dokumentere våre samlede bidrag til reduserte utslipp av klimagasser, som grunnlag for å kunne fastsette felles mål og kunne følge opp disse. Parallelt jobber vi med å minimere vårt eget fotavtrykk som et direkte resultat av våre aktiviteter.

Mål 13: Stoppe klimaendringene

Siden oppstarten av Miko Trading i 1972, har vårt mål vært å forhindre sløsing ved å redde varer som ellers ville blitt kastet på grunn av skader, produksjonsfeil, kort holdbarhet, eller som av andre årsaker har blitt vurdert som ukurante. Det er med stolthet vi kan se tilbake på 50 års drift og en lønnsom virksomhet, tuftet på sirkulærøkonomiske prinsipper, lenge før noen kjente til dette begrepet. Verden står overfor enorme miljøutfordringer, som dramatisk berører vår egen generasjon og kommende generasjoner. Det er bred enighet om at det kreves felles innsats og handling for å løse disse utfordringene. Miko Trading er opptatt av effektiv bruk av ressurser. Vi ønsker å jobbe tett sammen med våre partnere og leverandører for å bidra til en mer ressurseffektiv hverdag, gjennom å gi forlenget levetid til varer, bidra til økt gjenbruk og effektiv resirkulering til nye produkter. For oss står derfor FNs bærekraftmål nr. 12 som en sentral ledestjerne for å videreutvikle virksomheten og å styrke vårt positive bidrag til en mer ressurseffektiv verden i tett samarbeid med våre partnere.

Mål 17: Samarbeid for å nå målene

Vi er drevet av et sterkt ønske om å være en del av løsningen i tett samarbeid med våre partnere. Vi har allerede opparbeidet erfaring og et solid fundament for ytterligere å forsterke vårt eget og våre samarbeidspartneres positive bidrag. Miko Trading og Havaristen søker derfor aktivt mot økt samarbeid med andre private og offentlige virksomheter, som vil gjøre oss i stand til å ha en større påvirkning sammen enn hva vi har hver for oss. For å lykkes med dette, er vi åpne for å være nytenkende også i forhold til forretningsmodeller og kommersielle forhold, som sikrer langsiktighet gjennom økonomisk bærekraftige løsninger for alle involverte parter.

Miko Trading

Bli bærekraftspartner

Vi har tett samarbeid med flere bedrifter i Norge når det gjelder bærekraft. Ønsker du å bli en av dem? Sammen kan vi få din bedrift bærekraftig. Ta kontakt for å bli bærekraftpartner av Miko Trading nå!

Send Email Streamline Icon: https://streamlinehq.comBli partner

Populære produkter